Samenwerkingspartners

Stichting Surplus biedt sinds 1996 dagbestedingsactiviteiten aan voor mensen met een zorgindicatie. Een deel van de cliënten van Stichting Surplus bestaat uit personen met verward gedrag. Door verschillende omstandigheden is de situatie ontstaan dat zij eenmalig of soms ook chronisch in problemen zijn gekomen, de grip op hun leven verloren en daardoor overlast veroorzaakten of zelfs in het strafrechtelijk circuit belandden. Met inzet van eigen ervaren medewerkers en door het onderhouden van een intensieve relatie met de ketenpartners zoals het RIBW, Interakt Contour, Tactus Verslavingszorg, Dimence en Mediant en door de interactie met de gemeenten werken we samen aan verschillende vormen van dagbesteding en begeleid wonen. Sinds het najaar van 2017 is Stichting Surplus gestart met het aanbieden van de Paradijsvogel woningen in het buitengebied van Enschede. Met het voorzien in wonen en werk (dagbesteding) bij elkaar in een stabiele, betaalbare woning wordt aan cliënten rust en regelmaat geboden. 

De gemeente Enschede heeft in toenemende mate te maken met overlast door personen met verward gedrag. In de afgelopen vijf jaar is het aantal door de politie gemelde incidenten ongeveer verdubbeld. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de groep van verwarde personen die de politie registreert geen homogene groep is, maar uit verschillende categorieën mensen bestaat: dementerende ouderen, mensen met een licht verstandelijke handicap, personen met verslavingsproblematiek, mensen met psychische problematiek etc. We willen de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen versterken en verbeteren, zodat we de ontbrekende schakels gezamenlijk in kunnen vullen. We streven er naar maatwerk te leveren als algemene voorzieningen niet toereikend blijken. Zo maken we het speelveld voor inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en professionals eenvoudiger. Hun leefwereld is leidend, niet de systeemwereld. De ervaren benadering is warm. De gemeente gaat onderzoeken hoe ze inwoners die gebruik maken van meerdere regelingen in het sociale domein op een meer effectieve en efficiënte manier kunnen helpen.

Stadsbank Oost Nederland wil duurzame financiële stabiliteit creëren voor personen met verward gedrag. Men doet dit door de inzet van verschillende diensten: Budgetbeheer, Bewindvoering, Schuldregeling en Kredietverstrekking. De doelgroep van personen met verward gedrag is vaak moeilijk bereikbaar en er is relatief veel uitval. Het is onvoldoende bekend of de huidige dienstverlening wel goed aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de doelgroep. Stadsbank Oost Nederland heeft onvoldoende  samenwerking met partners/begeleiders die heel dicht bij de cliënt staan en welke de (financiële) zelfredzaamheid proberen te verbeteren (op basis van een plan van aanpak). De instroom van personen met verward gedrag kan verbeterd worden en door het optimaliseren van de verbinding met betrokkenen is de verwachting dat de uitval kan worden beperkt.

R.K. Woningstichting “Ons Huis” ervaart steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Men heeft te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing en vervuiling komen het meest voor. Ook geluidsoverlast en (nachtelijk) overlast door bijvoorbeeld psychoses of paniekaanvallen komen vaak voor. Men heeft onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. “Ons Huis” meldt problemen bij hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie bij de aanpak daarvan. Ook staat de privacywetgeving het delen van informatie in de weg.

Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente, Bureau Herstel heeft mensen in zorg die behoren tot de doelgroep van Personen met Verward Gedrag, en waarvoor de stap naar de maatschappij te groot is. Binnen Mediant verblijft nu een kleine groep mensen zeer langdurig binnen de instelling. Voor deze groep is  buiten Mediant nog geen geschikte voorziening beschikbaar die aansluit bij hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Hiervoor is een integrale herstelgerichte voorziening nodig en die is nu in Twente onvoldoende beschikbaar. Bureau Herstel Mediant heeft kennis en kunde van herstel en empowerment vanuit ervaringsdeskundigheid. Men werkt in basis vanuit het model van Droës, waarbij het ‘leven van een betekenisvol leven’, wordt ‘gedragen’ door 4 pijlers van herstel: medisch psychiatrisch herstel, sociaal maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel, en herstel van dagelijks functioneren. De kennis en kunde is gebaseerd op jarenlange investering in opleiding, scholing, deskundigheidsbevordering, intervisie en supervisie en bewaking van de beroepsontwikkeling door de ervaringsdeskundige vakgroep zelf.