Onderdeel praktijkonderzoek (VIMP) succesvol afgrond

In aanvulling op het lopende hoofdproject, is er door Surplus ook een zogenaamd ‘actieonderzoek’ uitgevoerd; dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van ZonMw. Het ruim een jaar durende project is onlangs met succes afgesloten.

ZonMw schreef over het eindresultaat:

Graag geef ik mijn goedkeuring aan het eindverslag van uw actieonderzoek ‘Het inzichtelijk maken van het rendement van een praktijkproject’.
U heeft met dit project deelgenomen aan de training ‘actieonderzoek regionale aanpak personen met verward gedrag’ georganiseerd door Fontys Hogescholen. Het actieonderzoek dat u heeft uitgevoerd is gekoppeld aan het praktijkproject Via integrale ondersteuning naar herstel van mensen met verward gedrag (projectnummer 638015016). ZonMw heeft het verslag met interesse gelezen en is van mening dat u het actieonderzoek goed en doelgericht heeft uitgevoerd. Het actieonderzoek had als doel het rendement van het praktijkproject beter inzichtelijk te maken. Dit werd onderzocht om een beter werkende aanpak te kunnen ontwikkelen.

De belangrijkste resultaten zijn helder en beknopt beschreven. Hierin komt duidelijk naar voren dat het driegesprek, waar de casus regisseur, een persoon uit het netwerk van de cliënt en de cliënt zelf bij betrokken zijn, erg belangrijk is in het evaluatieproces. Tevens heeft het actieonderzoek duidelijk laten zien dat in de opzet van de evaluatie alle belanghebbenden betrokken moeten worden en dit niet enkel vanuit de opdrachtgever moet plaatsvinden. Deze belangrijke factoren zijn meegenomen in het ontwikkelen en implementeren van een evaluatieplan met daarbij behorend evaluatieformulier. Deze verbeterde aandacht voor evaluatie heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de methodiek is verhoogd en hierdoor wordt de meerwaarde voor de cliënten hoger. Dit is uiteraard een heel mooi resultaat.

Vervolgens zijn uit dit onderzoek belangrijke aanbevelingen en resultaten naar voren gekomen die bruikbaar zijn voor andere projecten. Zo is het evaluatieformulier beschikbaar voor andere praktijken, waarbij wel gelet moet worden op de specifieke leefgebieden en processen van de desbetreffende praktijk. Tevens heeft het project het belang van evalueren bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe methodiek laten zien, waarbij gefocust moet worden op alle belanghebbenden. In uw geval was dit gericht op de methodiek ‘schijf van herstel’, die ontwikkeld was vanuit het praktijkproject. Naast aandacht voor de inhoud van de methodiek, is ook het proces van de cliënt belangrijk om mee te nemen. Deze resultaten kunnen meegenomen worden in de opzet van soortgelijke projecten.

Ten slotte is het goed om te lezen dat u het actieonderzoek als benadering positief heeft ervaren, doordat het participerend karakter van actieonderzoek erg belangrijk bleek. Tevens zal het contact met de partijen uit het netwerk van de leergang onderhouden blijven en hopelijk levert dit in de toekomst ook mooie kennisuitwisselingen op.

U heeft naast het eindverslag ook een paper opgeleverd die het actieonderzoek inhoudelijk weergeeft. Deze is bedoeld voor anderen om te leren van uw aanpak en opgedane inzichten. Tevens wordt deze gebruikt door Fontys Hogescholen, die de lessen ophaalt over het toepassen van actieonderzoek bij de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag en breder binnen het domein van zorg, welzijn en veiligheid. De paper zal gepubliceerd worden op een gezamenlijke pagina met de andere actieonderzoeken van dit traject.